วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

GMP and HACCP Check List

บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail:  ksnationconsultant@hotmail.com, isobible@gmail.com   
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949

ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO
การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO14001:2015 โครงการพิเศษ
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO14001:2015) 
อบรมความเสี่ยงและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Risk and Aspect Evaluation)
อบรม Internal Auditor of ISO14001:2015 
สี่หลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 3 Mandays
รวมเป็นหกวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น ISO14001:2015 
KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com
              isobible@gmail.com


โครงการพิเศษจาก OHSAS18001:2007
ปรับเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ISO45001 
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO45001) 
อบรมความเสี่ยง (Risk Assessment)
อบรม Internal Auditor of ISO45001
สามหลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 3 Mandays
รวมเป็นหกวันของโครงการปรับสู่มาตรฐานใหม่ 


การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO9001:2015 
เพียง 35,000 บาท ใน 7 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO9001:2015) 
อบรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
(Risk Management)
อบรม Internal Auditor of ISO9001:2015 
สามหลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 4 Mandays
รวมเป็นเจ็ดวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น ISO9001:2015 
สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาก่อน สอบถามเพิ่มเติม

อบรมภายในราคาพิเศษทุกหลักสูตร:
หลักสูตร Logical Thinking อบรมหนึ่งวัน 

ISO9001:2015 New Version และ IATF16949:2016 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements     
หลักสูตร Risk Management for New Version
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
EMS ISO14001:2015 New Version
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO14001:2015 New Version    
หลักสูตร Risk Management of ISO14001:2015 
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
OHS 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO45001:201X For New Standard    
หลักสูตร Risk Management of ISO45001:201X
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

ออก Training Certificate ผู้เข้าอบรมจริง
วันที่อบรมสามารถอบรมแยกจากกันคนละเดือนหรือตามความสะดวก

โครงการ GMP
สนใจทำ จีเอพี อย.KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3 เดือน เข้าให้คำปรึกษา
จำนวน 6 Mandays ราคาเบ็ดเสร็จเพียง 24,000 บาท
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP Standard)
2 การเขียนเอกสาร การจัดทำโปรแกรมพื้นฐาน (PRP) และระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of GMP)
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

สนใจทำปรับระบบเป็น ISO9001:2015 และ/หรือ ISO14001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3-6 เดือน เข้าให้คำปรึกษาราคาพิเศษ
พร้อมอบรมหลักสูตรแบบควบรวมระบบ (Integrated Management Systems)
หลักสูตรข้อกำหนด ISO9001:2015 และ/หรือ ISO14001:2015 (Requirements)  
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และ/หรือสิ่งแวดล้อม (Risk Management)
การบริหารกลยุทธ์ การตั้งค่าเป้าหมาย การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT) 
ทบทวนระบบเอกสาร และระเบียบปฏิบัติการ (Procedures)
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of ISO9001:2015 & ISO14001:2015)
ทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

สำหรับโรงงานที่ไม่ได้รับรอง ISO มาก่อน พิจารณาเป็นกรณี (Case by Case)
สนใจทำระบบ ISO14001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3-5 เดือน เข้าให้คำปรึกษาราคาพิเศษ
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 ข้อกำหนด ISO14001:2015 (Requirements of ISO14001)
2 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Laws)
3 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect)
4 การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Risk Management of ISO14001)
5 ผู้ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Auditor of ISO14001:2015)
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

สนใจทำระบบ ISO9001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 4-6 เดือน เข้าให้คำปรึกษาราคาพิเศษ 
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 ข้อกำหนด ISO9001:2015 (Requirements of ISO9001)
2 การบริหารกลยุทธ์ การตั้งค่าเป้าหมาย และการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT)
การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk Management of ISO9001)
4 ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of ISO9001:2015)
5 อบรม 5 Core Tools เบื้องต้นเพื่อเตรียมต่อยอดเป็น IATF16949:2016 
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

คุณภาพเป็นเลิศ  ราคาพอเพียง  ลูกค้าพึงพอใจ
823/28 ถนนพรหมาสตร์ อำเภอเมือง ชลบุรี    
081 3029339, 083 2431855 
โทรสาร 02 7441859
ksnationconsultant@hotmail.com 
หรือที่ isobible@gmail.com

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน
ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO50001
Risk Management of ISO31000/ Follow of ISO New Version
Internal Audit of ISO19011
Environmental Legal/ Aspect/ Risk Assessment 
IATF16949:2016 (TS)/ 8D/ Why Why Analysis
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC (Integrated 5 Core Tools)
GMP/HACCP/ BRC/IFS/ ISO/FSSC 22000 
GMP Asean/ GMP EU/ Primary GMP
ISO13485, ISO17025, ISO45001, ISO22301 (BCM)
Genius MR (Task of QMR/EMR/OHSMR/EnMR)
SA8000/ ISO26000/ TL9000/ AS9100
The Manager and The Leader (ผู้จัดการและผู้นำ)
Genius Supervisory (หัวหน้างานยอดเยี่ยม)
การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล (แนวทางของ ISO และ HO REN SO) 
การเพิ่มผลผลิตแบบ Daily Management
การสอนงานแบบ JI  (Job Instruction) 
Document Writing, 5S, Walk Rally
บรรยายหลักสูตรต่างๆและออกแบบหลักสูตรตามที่ท่านต้องการ

ทีมงานพร้อมจัดทำ Pre-Audit, Special Internal Audit และ Supplier Audit
การรวมระบบต่างๆเข้าด้วยกัน
สนใจติดต่อที่ K. Nat, K. Sun
E-Mail : ksnationconsultant@hotmail.com; Mobile :081 3029339, 083 2431855

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ISO9001: 2015, ISO/TS16949, ISO13485 QMS - Medical Devices
link ดูจาก   http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/ISO17025  link ดูจาก  http://qualitysolving.blogspot.com/
ISO14001, OHSAS18001, SA8000  link ดูจาก  http://safetysolving.blogspot.com/
Check List of ISO (MS):link ดูจาก  http://McQMRtraining-McQMR.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่    http://McQMRTraining.blogspot.com/

สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆสามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com
อบรมภายในราคาพิเศษ 
สำหรับลูกค้า KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆของ McQMR และ Soonthorn  Ngamprompong หรือ                   ของสุนทร งามพร้อมพงศ์ (อาจารย์ศรราม) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Rights Reserved.   

กรณีสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com ฟรี 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ สู่ "โซเชียล ไอโซ่ (Social ISO) เพื่อนแท้ที่แปลกหน้า"
GMP Check List : 

Check List เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจติดตามภายในโรงงาน (ผู้ตรวจประเมินหรือ Auditor ก็มีจัดทำ Check List เช่นกัน) โดยศึกษาจากข้อกำหนดของมาตรฐานว่ามีใจความอย่างไร จากนั้นนำมาระบุเป็นหัวข้อเพื่อใช้ตรวจสอบว่า องค์กรหรือโรงงานทำครบถ้วนหรือไม่ สามารถเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องตรวจสอบระบบโดยได้ข้อมูลมาจากระเบียบปฏิบัติ(Procedure) ชุดที่เราจะไปตรวจสอบ ก็คือของฝ่ายที่จะถูกตรวจสอบ (Auditee)

จุดประสงค์ของการทำ Check List คือ
1  เพื่อใช้เป็นแนวทางของการตรวจประเมิน และสุ่มหาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
2  เพื่อช่วยจำและรวบรวมหลักฐานข้อบกพร่องที่พบในระหว่างการตรวจประเมิน

ผู้เขียน ขอจัดทำ Check List ไว้ใช้ตรวจประเมินมาตรฐาน GMP และต่อไปจะทำเพิ่มให้แล้วเสร็จ เพื่อตรวจประเมิน HACCP หรือ FSMS
 เริ่มจากตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP ตรวจสอบอาคารสถานที่ และโปรแกรมพื้นฐานประเภท Standard Operating Procedure(SOP) มีดังนี้
#  มีนโยบายคุณภาพ(Quality Polity) หรือยัง มีการสื่อสารไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กรหรือไม่ อย่างไร
#  มีการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) หรือตัวแทนที่รับผิดชอบมาตรฐาน GMP และทีมงานโดยผู้บริหารระดับสูง(Top Management) หรือไม่
#  มีการจัดทำแผนผังองคืกรหรือไม่ และ Up-Date หรือไม่
# ขอดูคู่มือของมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP Manual) หากโรงงานทำระบบคุณภาพ จะทำเป็นคู่มือคุณภาพ ที่เรียกว่า Quality Manual: QM แจกจ่ายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ดำเนินการตามคู่มือหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง
# มีจัดทำรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Describe Product) เช่น
-มีระบุชื่อผลิตภัณฑ์(Product Name) หรือไม่
- มีกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ (Important Product Characteristics) เช่น ค่าpH การรักษา(Preservative)หรืออื่นๆ มีอะไรบ้าง กำหนดแล้วหรือไม่
- มีกำหนดลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์(How is it to be use) เช่น ใช้กิน ใช้ดูด หรือใช้ป้าย หรือไม่ อย่างไร
- มีการบรรจุ ภาชนะบรรจุ (Packaging) เช่น ใส่ซอง ใส่ขวด เป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกอย่างไร ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
- มีการระบุอายุการเก็บรักษา(Shelf Life) หรือไม่
- มีการกำหนดลักษณะการจำหน่าย (Where will it be sold) อย่างไร
- มีการจัดทำรายละเอียดที่กำกับบนฉลาก (Labeling Instruction) หรือไม่
- มีการดูแลรักษาระหว่างการขนส่ง (Special Distribution Control) เพราะสินค้าบางชนิดจะเสื่อมสภาพ บางชนิดเก็บในห้องเย็นของรถบรรทุก หรือไม่ อย่างไร
- มีกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ (Intend Use) เช่น กลุ่มผู้บริโภค หรือไม่
# มีการระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Identify Intend Use) ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายและผลกระทบของผู้บริโภค มีแล้วหรือไม่ อย่างไร
# มีการจัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต โดยการทำ Flow Chart จากวัตถุดิบ การแปรรูป ลำดับการทำงานจริงและข้อมูลต่างๆมีอะไรบ้าง มีจัดทำแล้วหรือไม่
# ให้ตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิตว่าจัดทำครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ ให้ไปตรวจสอบหน้างาน (On-Site Verification of Flow Chart) เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง
# ให้ตรวจสอบการควบคุมเรื่องอาคารสถานที่โรงงาน เช่น ตัวอาคาร พื้น ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง ม่านพลาสติก ท่อระบายน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อ/ห้องเก็บของ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ มีแตกหัก ชำรุดเสียหายหรือไม่ มีหยากไย่และฝุ่นเกาะหรือไม่ ประเมินความสามารถของอาคารสถานที่ว่าสามารถป้องกันสัตว์พาหะ เช่น นก หนู แมลงสาบ แมลงวัน สัตว์อื่นๆเข้ามาได้หรือไม่

ผู้เขียนขอเน้นว่า หากกระบวนการผลิตอาหารเป็นแบบระบบเปิด(Open System) เช่นการทำขนมทั่วไป ที่มีโต๊ะเตรียมอาหาร โอกาสสัตว์พาหะนำโรคมาสัมผัสกับอาหารได้มาก แม้แต่ฝุ่น หยากไย่ปลิวตกลงมา ก่อให้เชื้อรา เชื้อโรคได้ ยิ่งกระบวนการถัดไปหากไม่มีการฆ่าเชื้อรองรับ โอกาสที่ผู้บริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยมีสูงมาก จุดนี้สำคัญเพราะตามโรงงานขนาดเล็กที่ผลิตอาหารขาย หากการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคลไม่ดี การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคไม่ดี บางครั้งเรากินขนมปังแซนวิชหรือขนมปังต่างๆโดยไม่รู้ว่าผลิตมาจากแหล่งที่ไม่ดีพอ พบว่าบางครั้งพนักงานจาม ไอ มีน้ำมูก เป็นหวัด ยังใช้มือหยิบเกล็ดขนมปังหรือแซนวิชใสเข้าไปในเนื้อขนมปังแผ่นใหญ่ ซึ่งขบวนการฆ่าเชื้อต่อจากลำดับนี้ไม่มี เราก็กินอาหารที่อาจจะมีการปนเปื้อนเข้าไป หรือบางครั้งสภาพโรงงานไม่ดี ภาชนะบรรจุไม่ดี ช่วงพัก หรือช่วงเวลาที่พนักงานเดินไปเข้าห้องน้ำ จะมี หนู แมลงสาบ แมลงวัน หรือนกบินลงมาโฉบ ก็มีได้เช่นกัน ในมาตรฐาน GMP จึงต้องเข้มงวดมากๆ พนักงานต้องใส่ที่ปิดปาก หากหัวหน้าสังเกตุพบว่าพนักงานป่วยให้แจ้งหยุดทำงานจนกว่าจะรักษาตัวจนหายเป็นปกติ เวลาพนักงานป่วยควรแจ้งหัวหน้า แต่บางครั้งพนักงานรายวันเกรงว่าแจ้งแล้ว จะอดทำงานวันนั้นและขาดรายได้ บางคนตาแดง ยังมาทำงาน กรณีนี้หัวหน้างานต้องเอาจริงเอาจังกับ ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene Procedure)

ต้องเน้นว่า การตรวจตามมาตรฐาน GMP ผู้ตรวจสอบต้องตรวจจากพื้นที่สะอาดก่อน เริ่มจากคลังสินค้าสำเร็จรูป ไล่ย้อนกลับมาที่พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ซึ่งจะต่างจากการตรวจของมาตรฐานรับรองอื่นๆ มักเริ่มจากที่อื่น สุดท้ายมาที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจรับเข้าวัตถุดิบ (Raw Material Receiving Procedure)
# ขอดูระเบียบปฏิบัติการควบคุมและเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical Handing and Control Procedure)
# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการออกรหัสหรือโค๊ด (Code) ของผลิตภัณฑ์ (Code of Product Procedure)
# Operation Control Procedure หรือ Control of Operation ให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงทุกพื้นที่ในโรงงาน
# ตรวจสอบที่ฝ่ายผลิต ว่าการดำเนินการนั้นถูกต้องตามมาตรฐาน GMP หรือไม่ เช่น
*  มีบ่อล้างเท้า หรือไม่ ดูปริมาณของสารฆ่าเชื้อ เข้มข้นตามที่กำหนดหรือไม่ และสังเกตุดูว่าเวลาพนักงานเข้า-ออก ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่
*  มีอ่างล้างมือ และสังเกตุดูว่าเวลาพนักงานออกมา ได้ล้างมือหรือไม่ มีสบู่ให้กับพนักงานหรือไม่
* มีการทำ Swab Test / Rinse Test หรือไม่ ความถี่ในการทำ ขอดูผล กรณีพบเชื้อ ทำอย่างไร
* ตรวจดูด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งพื้นโรงงานมีความลาดเอียงเพื่อให้น้ำไหลทิ้ง ไม่ท่วมขัง
* ตรวจดูด้านสุขาภิบาล เป็นไปตามกฎหมาย
* ตรวจดูว่าโรงงานทำตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุขทุกฉบับที่มีผลบังคับหรือไม่ และตรวจสอบว่าเป็นไปตาม อย. ด้วยหรือไม่
* ตรวจดูจำนวนพนักงาน เพื่อตรวจสอบว่าจำนวนห้องสุขา ที่ปัสสาวะเพียงพอต่อพนักงานหรือไม่ ทั้งของพนักงานชายและพนักงานหญิง
*  เครื่องเป่ามือให้แห้งพนักงานใช้หรือไม่ มีจำนวนเพียงพอหรือไม่ในการใช้งาน เครื่องเสียหรือไม่
*  ตรวจสอบการดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ
* ตรวจสอบเครื่องแต่งกายพนักงาน (Uniform) ว่าสะอาดหรือไม่
*  ผ้ากันเปื้อน/ถุงมือ/หมวกคุมผมที่มีปีกป้องกันเศษผมร่วงหล่นปะปนในการผลิตอาหาร หรือระหว่างการเตรียมเบื้องต้นทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรุง อื่นๆทำตามที่กำหนดหรือไม่
*  ทำความสะอาดภาชนะเครื่องใช้ทุกชนิด รวมทั้งขนาดเล็กที่มีการสัมผัสกับอาหาร หรือไม่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
*  มีการดูแลผลิตภัณฑ์ใน High Care Area เช่นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป รอส่งผ่านไปอีกพื้นที่ ในพื้นที่นั้นอุณหภูมิต้อง 15 องศาเซ็นเซียส ไม่ใช้ขนไปรอพักในพื้นที่อุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว แต่ไม่ใช่เปิดประตูทิ้งไว้ เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก จนสภาวะเปลี่ยนไป หรือไม่
* มีการดูแลระหว่างผลิต ทั้งการจัดเก็บวัตถุดิบ เครื่องปรุงและอาหาร ไม่ให้เสื่อมสภาพ หรือไม่
*  ตรวจสถานที่การผลิตและกั้นแบ่งบริเวณให้แยกขาดจากกัน เช่น พื้นที่รับเนื้อสด ผักสด ต้องแยกและห่างจากพื้นที่จัดเก็บสินค้าอาหารสำเร็จรูป เพื่อป้องกันการปนเปื้อน มีจัดทำหรือไม่
*  ให้ทำความสะอาดพื้นที่ผลิตทั้งหมด ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
*  มีขั้นตอนการผลิตชัดเจน มี Flow Chart มีคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Instruction:WI)ที่สำคัญ ณ หน้างานหรือไม่ พนักงานมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่
*  ตรวจสอบ ระมัดระวังเรื่องความล่าช้า (Delay Process)
* มีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปไม่ให้เสื่อมสลาย และบูด หรือไม่
* มีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่ให้เสื่อมสลาย และบูด หรือไม่
* ให้ดูเรื่องการบรรจุ (Packaging)  สภาพเป็นอย่างไร สามารถรักษาและป้องกันคุณภาพของอาหารได้หรือไม่
* ตรวจสอบเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่ในสภาพพร้อม มีการสอบเทียบตามระยะเวลาจริง หรือไม่ กรณี Out of Calibration มีวิธีการรองรับ หรือดำเนินการอย่างไร
* ต้องมีจัดแบ่งพื้นที่ชัดเจน และมีภาชนะสำหรับของเสียและสารที่บริโภคไม่ได้
* ต้องมีการกำหนดพื้นที่ Hold/Rejected ของสินค้าสำเร็จรูปที่มีปัญหาทั้งด้านคุณภาพ การชี้บ่งและการบรรจุ
* ตรวจสอบ ดูแลสภาพห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ว่าอุณหภูมิเป็นไปตามที่กำหนด หรือไม่
* ดูแลการควบคุมคุณภาพอากาศ การถ่ายเทอากาศและการระบายอากาศ หรือไม่
* ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม รวมทั้งเรื่องน้ำที่ใช้ดื่ม ใช้ล้างเครื่องมืออุปกรณ์  น้ำทิ้ง และการใช้พลังงานต่างๆว่ามีผลต่อคุณภาพอาหาร อย่างไรบ้าง

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene Procedure และเป็น SOP หรือที่เรียกว่าโปรแกรมพื้นฐาน: oPRP)
* มีการจัดทำโปรแกรมพื้นฐานการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคลแล้วหรือไม่
* มีการปฏิบัติตามโปรแกรมพื้นฐานการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคลแล้วหรือไม่
* มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำหรือไม่
* ห้ามไม่ให้พนักงานที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นหวัด จาม ไอ รวมทั้งโรคติดต่อทางอาหาร ท้องร่วง ท้องเสียปฏิบัติงาน
* ให้เดินตรวจและสังเกตุพบพนักงานมีอาการป่วยหรือไม่ เช่น ตาแดง ไอ มีน้ำมูก แล้วหัวหน้างานทำอย่างไร มีให้พนักงานหยุดพักงาน หรือให้กลับบ้านหรือไม่
* มีการสวมชุดทำงาน(Uniform) ที่สะอาดหรือไม่
* พนักงานตัดเล็บหรือไม่ ต้องไม่ไว้เล็บ
* ต้องไม่พบพนักงานใส่สร้อย แหวน กำไรและเครื่องประดับใดๆในขณะปฏิบัติงาน
* มีการสวมถุงมือขณะทำงานหรือไม่ สภาพของถุงมือเป็นอย่างไร
* มีการใส่เอี่ยมหรือผ้ากันเปื้อน และสภาพสะอาดหรือไม่
* มีการสวมหมวกหรือที่คลุมผมที่รวบรัดผมมิดชิดดีพอหรือไม่
* มีการสวมร้องเท้าหุ้มส้น หรือบริเวณพื้นนที่เปียกแฉะ สวมร้องเท้าบู๊ทหรือไม่ (ไม่ใช่ใส่ร้องเท้าแตะเข้ามาหลังจากไปย่ำพื้นที่ที่สกปรกจากนอกอาคารโรงงาน หัวหน้าต้องเข้มงวดในกฎระเบียบ)
* ไม่มีการเคี้ยวหมากฝรั่ง  อมลูกกวาดในพื้นที่ทำงาน
* ห้ามไม่ให้ใช้น้ำหอม เพราะกลิ่นจะติดเข้าไปในอาหาร
* มีการตรวจสุขภาพแรกเข้าหรือไม่
* ขอดูกฎการแต่งกาย
* ขอดูข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย
* การมาเยี่ยมชมโรงงานของแขกหรือผู้เยี่ยมชม มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคลอย่างไร
* ให้ตรวจสอบการทำงานของพนักงานว่าสอดคล้องกับระเบียบการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคลอย่างไร
ส่วนนี้สัมพันธ์ร่วมกับการควบคุมการปฏิบัติการ (Control of Operation หรือ Operational Control) เช่น พนักงานมีการแต่งกายตามแบบ (Uniform) หรือไม่อย่างไร

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่อการควบคุมสัตว์รบกวนหรือพาหะนำโรค (Pest Control Procedure และเป็น SOP) สิ่งที่ควรดูและตรวจสอบ เช่น
หลังพ่นยาฆ่าแมลง พบแมลงสาบตายเกลื่อนพื้น  ส่วนใหญ่จะพ่นยาในวันหยุดทำงาน
. ขอบข่ายของสัตว์พาหะนำโรคครอบคลุมสัตว์ประเภทใดบ้าง เช่น นก หนู แมลงสาบ แมลงวัน รวมทั้งสัตว์ประเภทจิ้งจก ตุ๊กแก แมงมุม ก็อย่าให้มาสัมผัสกับอาหารที่ผลิต
. ผู้เขียน เคยถามพนักงานว่าสัตว์แต่ละประเภท มีวิธีการกำจัดอย่างไร รอบๆอาคารสถานที่ ที่เป็นบ่อเกิด เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ มีการไปควบคุมและกำจัดอย่างไรบ้าง โดยพนักงานบอกว่า พบกิ่งก้านของต้นไม้ให้ตัดออกไม่ให้มีมากไป ไม่ให้มีกิ่งไม้เป็นแบบสามง่าม เพื่อไม่ให้นก มาทำรัง พบรังนกให้รีบรื้อออกไป มีการกำจัดนก เช่นใช้ตาข่ายจับแล้วไปปล่อยที่ไหน (พนักงานบางคนตอบว่าไปปล่อยที่หม้อต้มยำ ผัดเผ็ด) ก็มี บางคนใช้หนังสติ๊กยิง บางคนบอกว่ามีใช้ธนูยิง บางคนบอกว่าการไล่นกไป โดยใช้วิธีจุดประทัด บางคนจะตีกลองให้ดัง อาจจะส่งเสียงไปไกลถึงศาลไคฟง ให้ได้ยินถึงท่านเปาบุ้นจิ้น ผู้เขียน บอกว่าถ้าเขียนลงไปในระเบียบปฏิบัตินี้ ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐาน(Operating Pre-Requisite Program: oPRP)ของ GMP ต้องทำให้ได้ตามที่เขียน และควรเขียนในสิ่งที่ทำได้จริง เวลาผู้ตรวจสอบจากภายนอกมาตรวจที่โรงงาน จะติดตามดูสิ่งที่เราเขียน ว่าได้ปฏิบัติอย่างไร

. มีการใช้สารเคมีด้วยหรือไม่ และจะป้องกันไม่ให้ปะปนเข้าไปในอาหารอย่างไร
. มีแผนการควบคุมและกำจัด รวมทั้งความถี่ในการควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะนำโรคอย่างไร
. ทำการกำจัดโดยพนักงานภายในโรงงาน หรือว่าจ้างบริษัทรับกำจัด (Pest Control Company)
. กรณีทำการกำจัดโดยพนักงานภายในโรงงาน มีคู่มือการทำงาน และพนักงานสามารถดำเนินการได้ถูกวิธีหรือไม่
. กรณีว่าจ้างบริษัทรับกำจัด (Pest Control Company) ให้ตรวจสอบว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกประเภทสัตว์พาหะที่พบในโรงงานหรือไม่ รวมทั้งวิธีการ ความถี่ที่ทำ และผลลัพท์ที่ได้
. กรณีว่าจ้างบริษัทรับกำจัด (Pest Control Company) มาทำให้ มีพนักงานมาติดตามและตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัทภายนอกหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ดำเนินการอย่างไร
. ไปตรวจสอบหน้างาน หาร่องรอยของสัตว์พาหะมีไหม ทั้งมูลสัตว์ เศษปีก เศษขาแมลง ขนนก อื่นๆ เพื่อประเมินผลการควบคุมว่ามีประสิทธิผลเพียงใด หากไม่ได้ผลมีแผนการปฏิบัติอย่างไร
. ให้ตรวจสอบตามช่อง ตามร่องของประตูหน้าต่างมีมุ้งลวด มีตะแกรงปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะเข้ามาหรือไม่
. สารเคมีที่ใช้กำจัดสัตว์พาหะได้รับอนุญาตให้ใช้ได้หรือไม่
. มีการทำแผนผังจุดที่ใช้สารเคมีครบถ้วนหรือไม่
. กรณีที่ใช้ยาเบื่อ สภาพกล่องบรรจุอยู่ในสภาพดีพอหรือไม่ ต้องไม่แตก ไม่ชำรุด
. มีการทำแผนผังจุดวางยาเบื่อสัตว์หรือไม่
. การดูแลรักษาเครื่องดักแมลง และกับดักสัตว์ต่างดีหรือไม่ มีแผนการบำรุงรักษาอย่างไรบ้าง
. มีการจัดทำแผนผังของเครื่องดักแมลง และกับดักสัตว์ต่างหรือไม่
. โรงงานผลิตอาหารต้องไม่มีการเลี้ยงสัตว์ภายในบริเวณโรงงาน ทั้งสุนัขและแมวก็ไม่มีข้อยกเว้น
แต่บางแห่งบ้านพักเจ้าของโรงงานอยู่ในบริเวณโรงงานด้วย ก็ต้องจำกัดบริเวณไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาปะปนในพื้นที่การผลิต พื้นที่การเก็บสินค้าสำเร็จรูปโดยเด็ดขาด เพราะผู้ตรวจสอบพบเห็น ถือว่าขัดต่อมาตรฐาน GMP เนื่องจากขนจากสัตว์ แม้แต่ตัวไร ตัวเห็บ ย่อมมีโอกาสปนเปื้อนในอาหารได้
ครั้งหนึ่ง พนักงานเสนอว่าจะนำแมวมากำจัดหนู ทำแบบ Biological Control
ปกติใช้วิธีการทางธรรมชาตินับว่าดี คือ มีแมว ย่อมไม่มีหนู แต่ถ้าไม่มีทั้งหนูและแมว จึงจะมี GMP

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมขยะและของเสีย (Waste Control Procedure และเป็น SOP)
ผู้เขียน ขออธิบายเกี่ยวกับ Check List ของการควบคุมขยะและของเสีย ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐาน ( Operating Pre-Requisite Program: oPRP หรือ Standard Operating Procedure: SOP)
สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในควรขอดูและตรวจสอบคือ
* จัดทำระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมขยะและของเสีย (Waste Control Procedure) หรือไม่ กำหนดให้ใคร ทำอะไร ทำเมื่อไร ทำที่ไหน อย่างไรโดยระบุแบบชัดเจนและปฏิบัติงานได้จริง หรือไม่
* ขยะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
หมายเหตุ ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมขยะและของเสีย สามารถเขียนให้เมอร์ส(Merge) ใช้ในมาตรฐานของ ISO14001 และ OHSAS18001 ได้ เพื่อให้การทำหลายๆระบบการจัดการ แต่ใช้ระเบียบปฏิบัติชุดเดียวกัน
* แต่ละประเภท ควบคุมและกำจัดอย่างไร
* ตรวจสอบวิธีการทิ้งขยะถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่
* ขยะทิ้งเมื่อไร ความถี่เหมาะสมหรือไม่ ไม่ปล่อยให้ล้นพู, หรือหกเรี่ย เกลื่อนพื้น
* บริเวณขยะควบคุม มีภาชนะปิดมิดชิดหรือไม่ มีสัตว์พาหะมีคุ้ยเขี่ย หรือแมลงมาตอมหรือไม่
* บริเวณจัดเก็บขยะในสายการผลิต ดูแลอย่างไร การเคลื่อนย้ายขยะออกนอกสายการผลิตดูแลดีหรือไม่
* บริเวณขยะรอบๆอาคารสะสม หมักหมม ส่งกลิ่นหรือไม่
* ขยะแบ่งทิ้งตามประเภท ลงถังขยะอย่างไร ระบุว่าถังสีใด ทิ้งขยะใดบ้าง และทิ้งถูกประเภทหรือไม่
* ขยะพิษ ดำเนินการแบบถูกวิธีหรือไม่ ส่งไปกำจัดอย่างไร ทำถูกต้องตามกฎหมายและเทศบัญญัติ และหลักการสาธารณสุขหรือไม่
* การเคลื่อนย้ายขยะแต่ละชนิด ประเภท ทำตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีใบกำกับหรือไม่
* มีการป้องกันขยะไม่ให้ปนเปื้อนในสายการผลิตอาหารอย่างไร สามารถป้องกันได้ประสิทธิผลหรือไม่
* มีการป้องกันขยะจากแหล่งพัก พื้นที่รอทิ้ง โดยไม่ให้ปนเปื้อนออกไปจากบริเวณที่ระบุว่าพื้นที่รอทิ้ง อย่างไร สามารถป้องกันได้ประสิทธิผลหรือไม่
* ใครมาตรวจสอบหรือไม่ ว่าการทิ้งขยะถูกต้องและถูกวิธีการ ตามระยะเวลาที่กำหนด
* ขยะประเภทเศษอาหาร หรือที่เน่าบูดได้ ดำเนินการอย่างไร
*  ให้ตรวจสอบที่แหล่งทิ้งขยะจริง และตามบริเวณโรงอาหาร สภาพเป็นอย่างไร ถูกสุขลักษณะหรือไม่
* ให้ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้และหน้าที่หรือไม่

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมแก้วและกระจก (Glass Control Procedure และ เป็น SOP)
. มีการจัดทำแผนผัง(Lay out) ของตำแหน่งแก้วครบทุกจุดใช้งานหรือไม่ ภาชนะและอุปกรณ์แก้วหายหรือแตกกลายเป็นเศษ จะได้ติดตาม ควบคุมไม่ให้ปะปนไปในอาหารที่กำลังผลิต
. กรณีมีเศษแก้วและเศษกระจกปะปนเข้าไปทำอย่างไร
. กรณีมีเศษแก้วและเศษกระจกปะปนเข้าไปในอาหารและถูกลูกค้าร้องเรียน ดำเนินการอย่างไร
. แก้วที่แตก มีขั้นตอนเก็บกวาดออกจากพื้นที่อย่างไร ใครตรวจสอบว่าไม่มีเศษแก้วหลงเหลือหรือไม่

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการทำความสะอาด (Cleaning Procedure และเป็น SOP)
 . มีการจัดทำแผนผังของการทำความสะอาด (Cleaning Lay Out) แล้วหรือไม่
 . มีการจัดทำแผนการทำความสะอาด (Cleaning Plans) หรือไม่ และปฏิบัติตามแผนหรือไม่ ทั้งความถี่ในการทำความสะอาด ใครเป็นผู้ปฏิบัติ และได้รับการอบรมเรื่องการทำความสะอาดมาด้วยหรือไม่
. มีอุปกรณ์การทำความสะอาดครบหรือไม่ สภาพของอุปกรณ์ จำนวนน้ำยาและประเภทของน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดเป็นอย่างไร มีการสุ่มทดสอบและตรวจหาเชื้อโรคหรือไม่
. มีการลงบันทึกผลการทำความสะอาด (Cleaning) หรือไม่ ใครมาตรวจสอบว่าถูกต้อง ทำจริงหรือไม่

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมน้ำ (Water Control Procedure) หากโรงงานมีใช้ทั้งไอน้ำ ใช้น้ำแข็งก็ต้องควบคุมด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและเกิดเชื้อโรค มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร และเป็น SOP หรือโปรแกรมพื้นฐาน (oPRP)
. ขอดูการกำหนด Spec ของน้ำที่ใช้ ทั้งใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นน้ำดื่ม และน้ำใช้ทั่วไป
. ตรวจดูแหล่งที่มาของน้ำ หากมีการใช้น้ำแข็ง และไอน้ำ ให้ตรวจสอบด้วย
. ตรวจดูอุปกรณ์การผลิตอยู่ในสภาพดีหรือไม่ เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดเชื้อโรคจากน้ำหรือไม่
. ตรวจดูการจัดเก็บ ภาชนะที่ใช้จัดเก็บ หรือภาชนะบรรจุ สภาพต่างๆ
. ขอดูเกณฑ์การตรวจน้ำ
. มีการทำ Lay Out จุดที่เก็บตัวอย่างน้ำหรือไม่ และผลการตรวจและทดสอบ

# ขอดูการเรียกคืนสินค้า มีหรือไม่ และเป็นปัญหาใด ดำเนินการอย่างไร

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance Procedure) ในมาตรฐาน GMP มีใช้สารบางอย่างที่เป็น Food Grade หรือมีความเป็นพิษน้อย ไม่เกินกว่าปริมาณที่กำหนด หรือไม่ เช่น จารบีชนิดฟูดเกรด เป็นต้น  ดูหลักการได้จาก QMS Check List จากลิงค์ http://quality1996-quality1996.blogspot.com/   เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ISO9001 ข้างในของBlog ที่ 4  มี QMS Check List หลักการทั้งหมดเช่นเดียวกัน

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการชี้บ่งและสอบกลับได้ (Identification and Traceability Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการขนส่ง(Transportation Procedure) หรือ การ Delivery มีทั้งระบุชนิดของพาหนะ ประเภทรถยนต์ ผู้ขนถ่ายสินค้า มีการทำความสะอาดรถยนต์ และอุปกรณ์ขนส่งต่างๆ ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS ต้องรักษาคุณภาพและสามารถถนอมอาหารไม่ให้บูดเสียตลอดการขนส่ง

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการฝึกอบรม (Training Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List
Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

หมายเหตุ GMP Check List ยังเขียนไม่เสร็จ จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในภายหน้าอีกครั้ง

HACCP/ ISO22000 (Food Safety Management System :FSMS):
จากนั้นการตรวจสอบระบบว่าการทำ HACCP/ISO22000 ให้ตรวจสอบต่อดังนี้
# ขอดู การวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis)
# ขอดูการทำแผนการวิเคราะห์จุดอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต(HACCP Plans)
# ตรวจสอบค่า CL (Critical Limit)
# ตรวจสอบการปฏิบัติของ HACCP Plans
# ตรวจสอบความถูกต้องของ  HACCP Plans
# ตรวจสอบ HACCP Plans ว่าทำครบถ้วน หรือไม่
# ทบทวนแผน HACCP อย่างไร เมื่อไร
# ทวนสอบ (Verification) แผน HACCP ช่วงไหน และมีการรับรองหรือไม่ ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
# ดำเนินการถึงสภาพการใช้ได้ (Validation) ของแผนงาน HACCP เมื่อไร
# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจและการทดสอบ (Inspection and Test Procedure) รวมทั้งมีการตรวจจับโลหะด้วยเครื่อง Metal Detector อื่นๆ ดูหลักการได้จาก QMS Check List  สามารถกด Link ได้ http://quality1996-quality1996.blogspot.com/  หลักการคล้ายๆกัน

 # ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมเอกสาร (Document Control Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/

 # ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมบันทึก (Record Control Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

# ระเบียบปฏิบัติเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด อุปกรณ์และ Device (Calibration Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List  Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS หรือเครื่องมือวัดที่มีผลต่อด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Non-Conformity Procedure or Hold
 ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการเรียกคืนสินค้า (Product Recall Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

•# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องลูกค้าร้องเรียนและเคลม (Customer Complaint and Claim Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

# ขอดูเรื่องการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (Corrective and Preventive Action Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List  Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS
# ตรวจสอบดูการทวนสอบและเฝ้าระวัง (Monitoring) ปัญหาและแผนงานต่างๆ ได้มีการดำเนินการอย่างไร

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS
# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการประชุมทบทวนงานบริหารคุณภาพ (Management Review Meeting Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS หรือ ISO22000

วันนี้นอกจากเรื่องGMP/HACCP ขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุสักนิด ผู้เขียนจึงเตือนมายังผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบ อย่างน้อยก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมก็ยังได้

* ผู้เขียนขอแนะนำทุกๆบริษัท โดยเฉพาะของคนไทย ควรมีผู้บริหารไปอบรม จป.ผู้บริหาร และส่งพนักงานไปอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มิฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุ และเรื่องเข้าถึงกองทุนเงินทดแทน เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบที่สถานประกอบการ ที่ไม่มี จปว. จะเรียกขอ หรือขอดูการอบรมของผู้บริหารและของหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัย หากไม่มีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะถูกปรับเป็นเงินมากโข เรียกว่าหลายแสนบาทก็มีแล้ว จัดอบรมดีกว่า เวลาเกิดเรื่องจะได้ไม่ยุ่งยาก ยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับราชการ หรือกฎหมาย เรียกว่าเหนื่อยมากๆ

* ยิ่งโรงงานหรือบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คน (ไม่ใช่ทำบุญร้อยวันนะ แต่เกิดอุบัติขึ้นมา ก็ใช่เลย)
ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หรือ จปว. รวมทั้งบริษัท ที่มีผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน หรือมีหลายโรงงานในรั๊วเดียวกัน นับจำนวนพนักงานรวมกันครบ 100 คน ก็เข้าข่าย ลักษณะแบบนี้ยังมีอีกหลายแห่ง หากเกิดอุบัติเหตุ จะถุกตรวจสอบเข้ม และปรับหนักพอสมควร ทำให้ถุกต้อง ปลอดภัยและสบายใจ

* ปัจจุบันโรงงานญี่ปุ่นมาตั้งที่ไทย มักมีพนักงานไม่ถึง 50 คน ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านเทคนิค ไม่ต้องมี จปว. มักเป็นโรงงานขนาดเล็ก ผลิตชิ้นส่วน หรือ สินค้า ส่งกลับไปให้บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น
แต่นิยมใช้เครื่องที่อัตโนมัติมากขึ้น พนักงานหนึ่งคน คุม 6-8 เครื่องจักรที่ใช้ผลิต ไม่เหมือนแต่ก่อน หนึ่งเครื่องใช้คนคุม 3-4 คน ข้อดีโรงงานญี่ปุ่น คือ เน้น 5 ส และตระหนักถึงเรื่องอุบัติเหตุ เราควรนำสิ่งดีๆมาประยุกต์ใช้กับพนักงานคนไทย

In-House Training 
หลักสูตร Internal Auditor: GMP สำหรับโรงงานทั่วไป สอนวันเดียว จำนวนผู้เข้าอบรม 40 ท่าน 
หลักสูตร Overview GMP and HACCP  สอนวันเดียว ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตร Review Internal Auditor : GMP/HACCP สอนวันเดียวสำหรับทบทวน 
หลักสูตร New Internal Auditor : GMP/HACCP  สอนสองวัน  
Click ที่  http://ksnationconsultant.blogspot.com/
ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา ติดต่อคุณณัช: E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com 
Mobile:  081 3029339, 083 2431855 เขียนต่อคราวหน้า

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Right Reserved.

ตั้งแต่ปี 2013 ถึงปัจจุบัน ผู้เขียนและทีมงานร่วมงานกับ KS Nation Consultant Co.,Ltd. เป็นผู้บรรยายประจำในระบบการจัดการต่างๆ และเป็น Lecturer/Instructor/ External Trainer ให้กับองค์การและกับ Certification Bodies โดยประสบการณ์จริงจากชีวิตทำงานในโรงงานและหน่วยงานต่างๆ :

 In-House Training 
"as your require"
http://ksnationconsultant.blogspot.com/
หลักสูตรอบรม วัน/ที่บรรยายประจำ  
หลักสูตรข้อกำหนด ISO9001:2015 New Version   
หลักสูตรข้อกำหนด ISO14001:2015 New Version 
หลักสูตรการเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001:2015 
หลักสูตรการเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO14001:2015 
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ISO31000 Risk Management  
หลักสูตรข้อกำหนด ISO/TS16949:2009
หลักสูตรข้อกำหนด OHSAS18001:2007
หลักสูตรข้อกำหนด GMP Codex
หลักสูตรข้อกำหนด HACCP
10 หลักสูตรข้อกำหนด ISO22000:2005 FSMS บรรยาย วัน
11 หลักสูตรข้อกำหนด FSSC/ISO22000:2013
12 หลักสูตร Risk Management in Food Factory
13 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/TS22002-1:2009
14 หลักสูตรข้อกำหนด BRC issue 7 & issue 6
15 หลักสูตร Pest Control in Factory
16 หลักสูตร Food Allergen Control
17 หลักสูตร Internal Auditor of GMP/HACCP
18 หลักสูตรข้อกำหนด ISO22301:2012 BCM
19 หลักสูตรข้อกำหนด SA8000
20 หลักสูตร มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.2553)
21 หลักสูตรข้อกำหนด ISO50001:2011 EnMS บรรยาย 1 วัน  
22 หลักสูตรเทคนิคการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO
23 หลักสูตร Document Writing
24 หลักสูตรข้อกำหนด ISO13485:2012 Medical Devices
25 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์ ISO14971:2007 
26 หลักสูตร APQP
27 หลักสูตร PPAP
28 หลักสูตร FMEA
29 หลักสูตร Problem Solving By 8D, Why-Why & FMEA
30 หลักสูตร Root Cause Analysis and Corrective/ Preventive By 8D  
31 หลักสูตร Why Why Analysis
32 หลักสูตร HO REN SO บรรยาย วัน
33 หลักสูตร การสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพ
34 หลักสูตร Environmental Laws
35 หลักสูตร Occupational Health and Safety Laws
36 หลักสูตร Environmental Occupational Health and Safety Laws 
37 หลักสูตร Aspect Identification and Evaluation of ISO14001
38 หลักสูตร Risk Assessment of OHSAS18001
39 หลักสูตร Aspect & Risk Identification and Evaluation of ISO14001/OHSAS18001
40 หลักสูตร ISO45001:2016 กำลังจะเปิดเป็นหลักสูตรใหม่ ขณะนี้ยังเป็น CD Stage
41 หลักสูตร Integrated Management Systems: IMS ทุกระบบ ISO
     (รวมได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/TS16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
42 หลักสูตร Coaching the Trainer
43 หลักสูตร Genius Supervisory เน้นหัวหน้างาน สอนเป็น ควบคุมดี กำลังเป็นที่นิยมมาก
44 หลักสูตร Genius Leadership กำลังเป็นที่นิยมมาก
45 หลักสูตร Effective QMR/ EMR/ OHSMR ของแต่ละมาตรฐาน
46 หลักสูตร The Manager
47 หลักสูตร การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)
48 หลักสูตร Introduction of Six Sigma
49 หลักสูตร Quality Management Principles (QMP) กำลังเป็นที่นิยมมาก
50 หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มย่อย QCC
51 หลักสูตร การผลิตแบบ LEAN
52 หลักสูตร 5ส พื้นฐาน
53 หลักสูตร 5S สำหรับคณะกรรมการ กำลังเป็นที่นิยมมาก
54 หลักสูตร 5S Audit Technique
55 หลักสูตร การจัดการลดต้นทุนการผลิต กำลังเป็นที่นิยมมาก
56 หลักสูตร การบริหารคลังสินค้าเบื้องต้น 
57 หลักสูตร Supply Chain Management and Logistic
58 หลักสูตร Key Performance Indicator (KPI)
59 หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC17025 Laboratory Accreditation
60 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC20000:2011 IT Service Management
61 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC27001 ISMS
62 หลักสูตร จิตสำนึก (Awareness) ด้านระบบบริหารต่างๆทุกมาตรฐาน
      (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/TS16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
63 หลักสูตร Review Internal Auditor of ISO ทุกมาตรฐานแบบ วัน
       (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/TS16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
64 หลักสูตร Internal Auditor of HACCP แบบ 1 วัน
65 หลักสูตร Internal Auditor of GMP & HACCP แบบ วัน
66 หลักสูตร Review Internal Auditor of ISO ทุกมาตรฐาน แบบ 1 วัน
หลักสูตรอบรม วัน/ ที่บรรยายประจำ
67 หลักสูตรการตีความข้อกำหนดของ ISO/TS16949 บรรยายตีความแบบ 2 วัน
68 หลักสูตร Internal Auditor of ISO9001
69 หลักสูตร Internal Auditor of ISO/TS16949
70 หลักสูตร Internal Auditor of ISO14001
71 หลักสูตร Internal Auditor of OHSAS18001
72 หลักสูตร Internal Auditor of ISO9001 & ISO14001
73 หลักสูตร Internal Auditor of 9001 & OHSAS18001
74 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO14001 & OHSAS18001
75 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & ISO14001 & OHSAS18001
76 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & GMP & HACCP
77 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & ISO14001 & GMP & HACCP
78 หลักสูตร Internal Auditor of HACCP
79 หลักสูตร Internal Auditor of GMP & HACCP
80 หลักสูตร Internal Auditor of FSSC/ISO22000 บรรยาย 2 วัน
81 หลักสูตร Effective QMR & EMR 
82 หลักสูตร Effective EMR & OHSMR
83 หลักสูตร Effective QMR & EMR & OHSMR  แบบ 2 วัน
84 หลักสูตร Integrated Management Systems: IMS ทุกระบบ ISO บรรยายรวมระบบ
      (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/TS16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
85 หลักสูตร Internal Auditor of BRC
86 หลักสูตร MSA แบบ 2 วัน
87 หลักสูตร SPC แบบ 2 วัน
88 หลักสูตร Train the Trainer บรรยาย วัน 
89 หลักสูตรอื่นๆบรรยายสองถึงสามวัน ที่ออกแบบให้ประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อความเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไข ติดต่อ K.Nat 081 3029339, K.Sun 083 2431855
สำหรับลูกค้าเก่าของ KS มีราคาพิเศษสุดๆ ตามโบชัวร์ที่จัดส่งไปให้
  
In-House Consulting
บริษัทให้คำปรึกษาจัดทำทุกระบบ link  :  http://ksnationconsultant.blogspot.com/

ISO9001 IATF16949 ISO14001 OHSAS/TIS18001 ISO50001
Productivity 5S Kaizen QCC TQM Six Sigma  Leadership 

Walk Rally : กาญจนบุรี เขาใหญ่ ขอนแก่น ราชบุรี ปราจีนบุรี ระยอง อื่นๆ
GMP  BRC IFS HACCP ISO22000 ISO17025
ISO/TS22002-1   FSSC22000  ISO13485
และอื่นๆ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น