วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บริษัทที่ปรึกษา ISO

บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail:  ksnationconsultant@hotmail.com, isobible@gmail.com   
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949

ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO
การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO14001:2015 โครงการพิเศษ
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO14001:2015) 
อบรมความเสี่ยงและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Risk and Aspect Evaluation)
อบรม Internal Auditor of ISO14001:2015 
สี่หลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 3 Mandays
รวมเป็นหกวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น ISO14001:2015 
KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com
              isobible@gmail.com


โครงการพิเศษจาก OHSAS18001:2007
ปรับเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ISO45001 
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO45001) 
อบรมความเสี่ยง (Risk Assessment)
อบรม Internal Auditor of ISO45001
สามหลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 3 Mandays
รวมเป็นหกวันของโครงการปรับสู่มาตรฐานใหม่ 

การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO9001:2015 
เพียง 35,000 บาท ใน 7 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO9001:2015) 
อบรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
(Risk Management)
อบรม Internal Auditor of ISO9001:2015 
สามหลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 4 Mandays
รวมเป็นเจ็ดวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น ISO9001:2015 
สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาก่อน สอบถามเพิ่มเติม

อบรมภายในราคาพิเศษทุกหลักสูตร:
หลักสูตร Logical Thinking อบรมหนึ่งวัน 

ISO9001:2015 New Version และ IATF16949:2016 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements     
หลักสูตร Risk Management for New Version
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
EMS ISO14001:2015 New Version
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO14001:2015 New Version    
หลักสูตร Risk Management of ISO14001:2015 
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
OHS 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO45001:201X For New Standard    
หลักสูตร Risk Management of ISO45001:201X
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

ออก Training Certificate ผู้เข้าอบรมจริง
วันที่อบรมสามารถอบรมแยกจากกันคนละเดือนหรือตามความสะดวก

โครงการ GMP
สนใจทำ จีเอพี อย.KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3 เดือน เข้าให้คำปรึกษา
จำนวน 6 Mandays ราคาเบ็ดเสร็จเพียง 24,000 บาท
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP Standard)
2 การเขียนเอกสาร การจัดทำโปรแกรมพื้นฐาน (PRP) และระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of GMP)
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

สนใจทำปรับระบบเป็น ISO9001:2015 และ/หรือ ISO14001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3-6 เดือน เข้าให้คำปรึกษาราคาพิเศษ
พร้อมอบรมหลักสูตรแบบควบรวมระบบ (Integrated Management Systems)
หลักสูตรข้อกำหนด ISO9001:2015 และ/หรือ ISO14001:2015 (Requirements)  
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และ/หรือสิ่งแวดล้อม (Risk Management)
การบริหารกลยุทธ์ การตั้งค่าเป้าหมาย การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT) 
ทบทวนระบบเอกสาร และระเบียบปฏิบัติการ (Procedures)
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of ISO9001:2015 & ISO14001:2015)
ทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

สำหรับโรงงานที่ไม่ได้รับรอง ISO มาก่อน พิจารณาเป็นกรณี (Case by Case)
สนใจทำระบบ ISO14001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3-5 เดือน เข้าให้คำปรึกษาราคาพิเศษ
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 ข้อกำหนด ISO14001:2015 (Requirements of ISO14001)
2 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Laws)
3 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect)
4 การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Risk Management of ISO14001)
5 ผู้ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Auditor of ISO14001:2015)
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

สนใจทำระบบ ISO9001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 4-6 เดือน เข้าให้คำปรึกษาราคาพิเศษ 
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 ข้อกำหนด ISO9001:2015 (Requirements of ISO9001)
2 การบริหารกลยุทธ์ การตั้งค่าเป้าหมาย และการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT)
การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk Management of ISO9001)
4 ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of ISO9001:2015)
5 อบรม 5 Core Tools เบื้องต้นเพื่อเตรียมต่อยอดเป็น IATF16949:2016 
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

คุณภาพเป็นเลิศ  ราคาพอเพียง  ลูกค้าพึงพอใจ
823/28 ถนนพรหมาสตร์ อำเภอเมือง ชลบุรี    
081 3029339, 083 2431855 
โทรสาร 02 7441859
ksnationconsultant@hotmail.com 
หรือที่ isobible@gmail.com

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้


In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน
ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO50001
Risk Management of ISO31000/ Follow of ISO New Version
Internal Audit of ISO19011
Environmental Legal/ Aspect/ Risk Assessment 
IATF16949:2016 (TS)/ 8D/ Why Why Analysis
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC (Integrated 5 Core Tools)
GMP/HACCP/ BRC/IFS/ ISO/FSSC 22000 
GMP Asean/ GMP EU/ Primary GMP
ISO13485, ISO17025, ISO45001, ISO22301 (BCM)
Genius MR (Task of QMR/EMR/OHSMR/EnMR)
SA8000/ ISO26000/ TL9000/ AS9100
The Manager and The Leader (ผู้จัดการและผู้นำ)
Genius Supervisory (หัวหน้างานยอดเยี่ยม)
การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล (แนวทางของ ISO และ HO REN SO) 
การเพิ่มผลผลิตแบบ Daily Management
การสอนงานแบบ JI  (Job Instruction) 
Document Writing, 5S, Walk Rally
บรรยายหลักสูตรต่างๆและออกแบบหลักสูตรตามที่ท่านต้องการ

ทีมงานพร้อมจัดทำ Pre-Audit, Special Internal Audit และ Supplier Audit
การรวมระบบต่างๆเข้าด้วยกัน
สนใจติดต่อที่ K. Nat, K. Sun
E-Mail : ksnationconsultant@hotmail.com; Mobile :081 3029339, 083 2431855

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ISO9001: 2015, ISO/TS16949, ISO13485 QMS - Medical Devices
link ดูจาก   http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/ISO17025  link ดูจาก  http://qualitysolving.blogspot.com/
ISO14001, OHSAS18001, SA8000  link ดูจาก  http://safetysolving.blogspot.com/
Check List of ISO (MS):link ดูจาก  http://McQMRtraining-McQMR.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่    http://McQMRTraining.blogspot.com/

สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆสามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com
อบรมภายในราคาพิเศษ 
สำหรับลูกค้า KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆของ McQMR และ Soonthorn  Ngamprompong หรือ                   ของสุนทร งามพร้อมพงศ์ (อาจารย์ศรราม) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Rights Reserved.   

กรณีสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com ฟรี 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ สู่ "โซเชียล ไอโซ่ (Social ISO) เพื่อนแท้ที่แปลกหน้า"

In-House Training
"as your require"
http://ksnationconsultant.blogspot.com/
หลักสูตรอบรม วัน/ที่บรรยายประจำ  
หลักสูตรข้อกำหนด ISO9001:2015 New Version     
หลักสูตรข้อกำหนด ISO14001:2015 New Version 
หลักสูตรการเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001:2015 
หลักสูตรการเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO14001:2015 
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ISO31000 Risk Management  
หลักสูตรข้อกำหนด IATF16949:2016
หลักสูตรข้อกำหนด OHSAS18001:2007
หลักสูตรข้อกำหนด GMP Codex
หลักสูตรข้อกำหนด HACCP
10 หลักสูตรข้อกำหนด ISO22000 FSMS บรรยาย วัน
11 หลักสูตรข้อกำหนด FSSC/ISO22000
12 หลักสูตร Risk Management in Food Factory
13 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/TS22002-1
14 หลักสูตรข้อกำหนด BRC issue 7 & issue 6
15 หลักสูตร Pest Control in Factory
16 หลักสูตร Food Allergen Control
17 หลักสูตร Internal Auditor of GMP/HACCP
18 หลักสูตรข้อกำหนด ISO22301 BCM
19 หลักสูตรข้อกำหนด SA8000
20 หลักสูตร มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)
21 หลักสูตรข้อกำหนด ISO50001 EnMS บรรยาย 1 วัน  
22 หลักสูตรเทคนิคการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO
23 หลักสูตร Document Writing
24 หลักสูตรข้อกำหนด ISO13485 Medical Devices
25 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์ ISO14971 
26 หลักสูตร APQP
27 หลักสูตร PPAP
28 หลักสูตร FMEA
29 หลักสูตร Problem Solving By 8D, Why-Why & FMEA
30 หลักสูตร Root Cause Analysis and Corrective/ Preventive By 8D  
31 หลักสูตร Why Why Analysis
32 หลักสูตร HO REN SO บรรยาย วัน
33 หลักสูตร การสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพ
34 หลักสูตร Environmental Laws
35 หลักสูตร Occupational Health and Safety Laws
36 หลักสูตร Environmental Occupational Health and Safety Laws 
37 หลักสูตร Aspect Identification and Evaluation of ISO14001
38 หลักสูตร Risk Assessment of OHSAS18001
39 หลักสูตร Aspect & Risk Identification and Evaluation of ISO14001/OHSAS18001
40 หลักสูตร ISO45001 กำลังจะเปิดเป็นหลักสูตรใหม่ ขณะนี้ยังเป็น CD Stage
41 หลักสูตร Integrated Management Systems: IMS ทุกระบบ ISO
     (รวมได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/IATF16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
42 หลักสูตร Coaching the Trainer
43 หลักสูตร Genius Supervisory เน้นหัวหน้างาน สอนเป็น ควบคุมดี กำลังเป็นที่นิยมมาก
44 หลักสูตร Genius Leadership กำลังเป็นที่นิยมมาก
45 หลักสูตร Effective QMR/ EMR/ OHSMR ของแต่ละมาตรฐาน
46 หลักสูตร The Manager
47 หลักสูตร การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)
48 หลักสูตร Introduction of Six Sigma
49 หลักสูตร Quality Management Principles (QMP) กำลังเป็นที่นิยมมาก
50 หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มย่อย QCC
51 หลักสูตร การผลิตแบบ LEAN
52 หลักสูตร 5ส พื้นฐาน
53 หลักสูตร 5S สำหรับคณะกรรมการ กำลังเป็นที่นิยมมาก
54 หลักสูตร 5S Audit Technique
55 หลักสูตร การจัดการลดต้นทุนการผลิต กำลังเป็นที่นิยมมาก
56 หลักสูตร การบริหารคลังสินค้าเบื้องต้น 
57 หลักสูตร Supply Chain Management and Logistic
58 หลักสูตร Key Performance Indicator (KPI)
59 หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC17025 Laboratory Accreditation
60 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC20000 IT Service Management
61 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC27001 ISMS
62 หลักสูตร จิตสำนึก (Awareness) ด้านระบบบริหารต่างๆทุกมาตรฐาน
      (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/IATF16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
63 หลักสูตร Review Internal Auditor of ISO ทุกมาตรฐานแบบ วัน
       (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/IATF16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
64 หลักสูตร Internal Auditor of HACCP แบบ 1 วัน
65 หลักสูตร Internal Auditor of GMP & HACCP แบบ วัน
66 หลักสูตร Review Internal Auditor of ISO ทุกมาตรฐาน แบบ 1 วัน
หลักสูตรอบรม วัน/ ที่บรรยายประจำ
67 หลักสูตรการตีความข้อกำหนดของ IATF16949 บรรยายตีความแบบ 1-2 วัน
68 หลักสูตร Internal Auditor of ISO9001
69 หลักสูตร Internal Auditor of IATF16949
70 หลักสูตร Internal Auditor of ISO14001
71 หลักสูตร Internal Auditor of OHSAS18001
72 หลักสูตร Internal Auditor of ISO9001 & ISO14001
73 หลักสูตร Internal Auditor of 9001 & OHSAS18001
74 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO14001 & OHSAS18001
75 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & ISO14001 & OHSAS18001
76 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & GMP & HACCP
77 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & ISO14001 & GMP & HACCP
78 หลักสูตร Internal Auditor of HACCP
79 หลักสูตร Internal Auditor of GMP & HACCP
80 หลักสูตร Internal Auditor of FSSC/ISO22000 บรรยาย 2 วัน
81 หลักสูตร Effective QMR & EMR 
82 หลักสูตร Effective EMR & OHSMR
83 หลักสูตร Effective QMR & EMR & OHSMR  แบบ 2 วัน
84 หลักสูตร Integrated Management Systems: IMS ทุกระบบ ISO บรรยายรวมระบบ
      (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/IATF16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
85 หลักสูตร Internal Auditor of BRC
86 หลักสูตร MSA แบบ 2 วัน
87 หลักสูตร SPC แบบ 2 วัน
88 หลักสูตร Train the Trainer บรรยาย วัน 
89 หลักสูตรอื่นๆบรรยายสองถึงสามวัน ที่ออกแบบให้ประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อความเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไข ติดต่อ K.Nat 081 3029339, K.Sun 083 2431855
สำหรับลูกค้าเก่าของ KS มีราคาพิเศษสุดๆ ตามโบชัวร์ที่จัดส่งไปให้

บริษัทให้คำปรึกษาจัดทำทุกระบบ 
ISO9001 IATF16949 ISO14001 OHSAS/TIS18001 ISO50001
Productivity 5S Kaizen QCC TQM Six Sigma  Leadership 

Walk Rally : กาญจนบุรี เขาใหญ่ ขอนแก่น ราชบุรี ปราจีนบุรี ระยอง อื่นๆ
GMP  BRC IFS HACCP ISO22000 ISO17025
ISO/TS22002-1  FSSC22000  ISO13485
Walk Rally และอื่นๆ 

บริษัทให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทุกระบบ/มาตรฐาน และกิจกรรมต่างๆ
Walk Rally เน้นพื้นที่ ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เขาใหญ่/นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ ลำปาง และเชียงใหม่  

สามารถ Click ดูที่ Web Blog ด้านล่าง
ISO9001: 2015, ISO/TS16949  link ดูจาก   http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
GMP/HACCP/ISO22000/ISO17025  link ดูจาก  http://qualitysolving.blogspot.com/
ISO14001, OHSAS18001, SA8000  link ดูจาก  http://safetysolving.blogspot.com/
Check List of ISO (MS):link ดูจาก  http://McQMRtraining-McQMR.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่    http://McQMRTraining.blogspot.com/

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆของ McQMR และ Soonthorn  Ngamprompong หรือ             อาจารย์สุนทร งามพร้อมพงศ์ (ศรราม) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Right Reserved.   
ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา ISO และจัดทำ Pre-Audit, Special Internal Audit, Supplier Audit และ Customer Assign to Factory Audit/Delivery Audit

การรวมระบบต่างๆเข้าด้วยกัน
ISO 9001:2015 และการเตรียมการสำหรับปรับเวอร์ชั่นของ ISO9001: 2015
ISO14001:2015 และการเตรียมการสำหรับปรับเวอร์ชั่นของ ISO14001: 2015
OHSAS18001:2007/TIS18001
GMP/HACCP/ISO22000/ ISO13485
ISO/TS 22002-1/ FSSC 22000
SA8000/ISO26000
IATF 16949:2016
BRC  IFS  5S
ISO 50001
Document Writing
Why Why Analysis
Leadership
Walk Rally
จป. หัวหน้างาน/ จป. ผู้บริหาร
และหลักสูตรต่างๆ


In-House Training and Consulting: 
ราคาพอเพียง คุณภาพมากกว่าเพียงพอ ลูกค้าพึงพอใจ
การออกใบ Certificate เข้าอบรมครบ หรือ/และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

หลักสูตรต่างๆ ราคาพิเศษ ดูจากรายการข้างล่างหรือโบชัวร์ที่จัดส่งให้ เป็นข้อมูลที่ Up Date แล้ว
หลักสูตรข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน สอน 1 วัน หลายหลักสูตร เช่น
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001:2015 สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับ
               การอบรม เพื่อประโยชน์ขององค์กร และนำไปรักษาระบบ สร้าง Awareness อย่างยั่งยืน
หลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001:2015 สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตรข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 & TIS18001 สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตรข้อกำหนด ISO22000  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตรข้อกำหนด FSSC/ISO 22000 สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตรข้อกำหนด FSSC/ISO22002-1  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตรข้อกำหนด IATF 16949:2016  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน

หลักสูตรจิตสำนึก:

หลักสูตร ISO 9001:2015 Awareness  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร ISO 14001:2015 Awareness  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร OHSAS 18001:2007 Awareness  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร ISO22000:2005 Awareness  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร IATF 16949 Awareness สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน

หลักสูตรเฉพาะ
หลักสูตร Why Why Analysis & HO REN SO สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตร Environmental Aspect  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร Risk Assessment  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร กฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  สอนหนึ่งวัน    
                ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร FMEA  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร APQP  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร PPAP  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร SPC  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร MSA  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน

หลักสูตร Food Safety:
หลักสูตร  ข้อกำหนด GMP สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร  Internal Auditor of GMP สอนหนึ่งวัน   
หลักสูตร  Knowledge and Verify GMP สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร  ข้อกำหนด GMP & HACCP  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร  GMP Internal Auditor แบบเพิ่ม Case Study สอนสองวัน 
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอาหาร สอน 1 วัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร Risk Management in Food & Internal Auditor in Food Safety สอน 2 วัน 
หลักสูตร  GMP/HACCP Internal Auditor สอนหนึ่งวัน  
                เพื่อทบทวนวิธีการตรวจประเมินให้มีประสิทธิผล
หลักสูตร  GMP/HACCP Internal Auditor สอนสองวัน เพื่อจัดทำระบบและวิธีการตรวจประเมินให้มี                         ประสิทธิผล 
หลักสูตร Integrated GMP/HACCP/ISO9001/ISO22000 Internal Auditor สอนสองวัน   
หลักสูตร Integrated FSSC/ISO22000 Internal Auditor สอน 2 วัน   
หลักสูตร Integrated FSSC/ISO22000/BRC Internal Auditor สอนสองวัน   
หลักสูตร GMP/HACCP/BRC Internal Auditor สอนสองวัน เพื่อจัดทำระบบและวิธีการตรวจประเมินให้                  มีประสิทธิผล 

หลักสูตร BRC/IFS:
หลักสูตรข้อกำหนด BRC สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตรข้อกำหนด IFS สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตร BRC Internal Auditor สอนสองวัน 
หลักสูตร IFS Internal Auditor สอนสองวัน 
หลักสูตร BRC & IFS Internal Auditor & Requirement สอนสองวัน ผู้เข้าอบรมเคยผ่านหลักสูตร          
               Internal Audit QMS หรือ HACCP หรือ FSMS    
 หลักสูตร BRC & IFS Internal Auditor & Requirement สอนสามวัน ผู้เข้าอบรมยังไม่มีพื้นฐาน Internal                Auditor ในระบบมาก่อน
  
หลักสูตร IMS:
หลักสูตร Integration Management System Method สอนหนึ่งวัน วิธีการรวมระบบ 
หลักสูตรข้อกำหนด  ISO 9001 รวมระบบ ISO14001 สอนสองวัน ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001 รวมระบบ OHSAS18001 สอนสองวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001 รวมระบบ OHSAS18001 สอนหนึ่งวัน  ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001 รวมระบบ ISO 22000 สอนหนึ่งวัน  ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร FSSC 22000 สอนสองวัน  ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตรข้ิอกำหนด ISO 9001 รวมระบบ ISO 26000 สอนสองวัน  ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตรข้อกำหนด SA 8000 สอนหนึ่งวัน  ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตร SA 8000 Internal Auditor สอนสองวัน
หลักสูตร Integrated ISO9001/SA 8000 Internal Auditor สอนสองวัน  
หลักสูตร Integrated QMS/EMS/OHSAS Internal Auditor สอนสองวัน        
หลักสูตร Integrated QMS/EMS Internal Auditor สอนสองวัน 
หลักสูตร Integrated QMS/HACCP Internal Auditor สอนสองวัน 
หลักสูตร Integrated GMP/HACCP/ISO9001/ISO22000 Internal Auditor สอนสองวัน  
หลักสูตร Integrated QMS/HACCP/ISO22000 Internal Auditor สอนสองวัน 
หลักสูตร Internal Auditor QMS/EMS/OHSAS/HACCP  แต่ละระบบแยกกัน แต่ละหลักสูตรสอนสองวัน
              
Primary GMP: หลักสูตร Primary GMP สำหรับ OTOP ให้คำปรึกษา On Site ฟรีโซนกำแพงเพชรและชลบุรี เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ระบบ พื้นที่อื่นๆปรึกษาทาง E-Mail หรือโทรศัพท์มาปรึกษาฟรีเพื่อให้คำแนะนำ

หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้าน 5ส สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตร การจัดการด้วย ส สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตร การสร้างมาตรฐาน ส ประยุกต์ใช้ในองค์กร สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร 5S Awareness  สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร Integrated 5S & ISO 14001/OHSAS 18001 Awareness สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัด
              จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร Integrated 5S & ISO 9001 Awareness สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร Integrated 5S & GMP Awareness สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตร 5ส แบบบูรณาการ โครงงาน วัน ระยะเวลา เดือน เพื่อสร้าง 5S Model
หลักสูตร ตัวชี้วัดการทำงาน (Key Performance Indicator: KPI) ให้สอดคล้องกับ ISO สอนหนึ่งวัน 
               ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร งานของตัวแทนฝ่ายบริหาร ISO ทั้งระบบ เหมาะสำหรับทีมงาน ISO/QMR/EMR/OHSMR/ 
               Food Safety Team Leader เพื่อการยกระดับ ISO ให้ยั่งยืนเพิ่มจำนวนคนที่เข้าใจงาน ISO ทั้ง
               ระบบ สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนทีมงานและผู้ที่จะเข้าอบรม

หลักสูตรพิเศษ:
หลักสูตร การบริหารคุณภาพและแนวทางการประยุกต์ใช้งาน 8 หลักการ สอนหนึ่งวัน 
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตแบบ Daily Management สอนหนึ่งวัน 
หลักสูตร การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล (แนวทางของ ISO และ HO REN SO) สอนหนึ่งวัน 
หลักสูตร Problem Solving in Quality System สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตร การสอนงานแบบ JI  (Job Instruction) เพื่อให้การสอนงานด้านเทคนิคอย่างมีประสิทธิผล สอน
               หนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร การสอนงาน (Coaching) เพื่อให้หัวหน้าสอนงานลูกน้องอย่างมีประสิทธิผล สอนหนึ่งวัน             
               ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร การเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory) ปัญหาการทำงานจริง ชีวิตจริงในโรงงานหลายส่วนเกิด 
               จากทัศนคติ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากหัวหน้างานรวมทั้งพนักงาน สอนหนึ่งวัน  
               ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการระดับเบื้องต้น มูลเหตุปฎิเสธไม่ได้
               ว่าการขาดวิสัยทัศน์ และมีทัศนคติในเชิงลบ ทำให้เกิดปัญหาในทำงาน สอนหนึ่งวัน  
หลักสูตร ภาวะผู้นำของผู้จัดการ (Leadership in the Leader) สอนหนึ่งวัน 
หลักสูตร การเป็นผู้จัดการ (The Manager) เพิ่มภาวะผู้นำ สร้างผู้จัดการมืออาชีพ ทำงานอย่างมีระบบ 
              และการตัดสินใจในสถานะกดดัน รวมกับประสบการณ์การจริงจากโรงงานและหน่วยงานต่างๆ 
              สอนหนึ่งวัน 
หลักสูตร ISO For Management Level & MR ฝ่ายบริหาร(QMR+EMR+EnMR+OHSMR+Food Safety   
             Team Leader/ Senior Management) สอนหนึ่งวัน เฉพาะระดับจัดการ
หลักสูตร ISO For Top Management หรือ ฝ่ายบริหาร เวลาสัมมนาครึ่งวัน เฉพาะระดับผู้บริหาร 
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน/ และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับผู้บริหาร
(บรรยายและฝึกปฎิบัติโดย OHSMR, Safety Manager และ จปว.ตามกฎหมาย จำนวนผู้เข้าอบรมตามกฎหมายกำหนด ทฤษฎี ได้ 60 ท่าน ภาคปฏิบัติได้ 20 ท่าน)

บทความของ McQMR และ Soonthorn Ngamprompong เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
Copy Right, All Rights Reserved.

บทความ ISO9001&ISO/TS16949/TQM/Six Sigma สามารถคลิ๊ค
link:  quality1996-quality1996.blogspot.com/
บทความ GMP/HACCP/FSMS  link:  http://qualitysolving.blogspot.com/
บทความ EMS/OHSAS/SA8000  link: http://safetysolving.blogspot.com/
หรือ  http://McQMR.blogspot.com/
Check List ISO ทุกระบบ link:  http://Mcqmrtraining-Mcqmr.blogspot.com/


อ่าวพันวา  Phuket, Thailandหาดกระตะ ภูเก็ต  Phuket, Thailand

รถยนต์เปิดประทุน (หน้าต่าง) ที่ภูเก็ตกับบรรยากาศสบายๆ


ทะเลเมืองชลบุรี ใกล้กับตลาดประมงพลี

Q&A: คำถามและตอบปัญหา link ที่  http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
Blog ที่ 21 ชื่อ คำถามเกี่ยวกับระบบบริหารจากโรงงานต่างๆ และ Blog ที่ 17 (บล๊อคชื่อ KS Nation Consultant Co.,Ltd.)
ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เรารับใช้และบริการท่าน
ลูกค้าทุกท่านหลังจบโครงการที่ปรึกษา หรือ In-House Training  หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามมาได้ ทางเราให้บริการแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา ตอบทุกคำถามในระบบการจัดการให้ฟรีตลอดชีพ

ขอขอบคุณบริษัทที่เป็นลูกค้า หน่วยงาน และมูลนิธิ ที่ได้ให้ทางทีมงานเข้าไปให้คำปรึกษา In-House Training และทุกท่านที่สนใจบทความต่างๆมา ณ ที่นี้ 

Certification Bodiesลูกค้าหลายรายมักถามจะขอรับรอง CB ใดดีที่สุด หรือเปลี่ยนไปที่ไหนดี
สรุปว่า ให้ดูที่ลูกค้าหลักของคุณระบุ CB หรือไม่ และตัวองค์กรท่านต้องการอย่างไรเป็นตัวตั้ง หา CB ที่ว่ามีความพร้อมมากที่สุด ที่สนองตอบความพึงพอใจขององค์กรท่าน CB ที่พบให้การรับรองและมักพบเห็นบ่อย เช่น
1 MASCI
2 AJA
3 TUV Rheinland
4 URS/ Global Group
5 SGS
6 BVQI
7 TUV SUD/ TUV Nord
8 Lloyd
9 วว (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
10 JQA ซึ่งมักเป็นลูกค้าจากโรงงานญี่ปุ่น หรือ BSI, UL 
ที่เหลือก็ยังมีอีกราวๆสามสิบ CB แต่อาจมีส่วนแบ่งตลาดไม่มากเท่ากับกลุ่มข้างบน จึงพบเห็นน้อยกว่า
หากจะใช้บริการห้องปฏิบัติการต่างๆ แนะนำที่ สถาบันอาหาร (National Food Institue), 
Intertek Moody, TUV SUD สถาบันไฟฟ้า สถาบันยานยนต์ หรือ สสท. เป็นต้น

ผู้เขียนขอนำบางส่วนของภาพแห่งความทรงจำและบรรยากาศการฝึกอบรมภายใน :ทุกท่านอย่าลืม Back Up ข้อมูลไว้ 3 แห่ง ที่ KS Nation มีเสียหายจากไวรัสไปแม้จะ Back Up จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ภาพแห่งความทรงจำอีกหลายๆโรงงานต้องเสียไป ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
ส่วนภาพถ่ายที่ไปในนาม CBs บางแห่ง แยกส่วนกัน ไม่ได้นำมาลงที่นี่ พบกันอีกครั้งเมื่อชาติต้องการตัวนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น